BCM Nieuwjaarsbrief

(English below)

Beste badmintonvrienden,

Nu de dagen opnieuw beginnen te lengen, de winter is ingezet en we eindelijk kunnen genieten van een prachtig wit sneeuwlandschap onder een stralend zonnetje (ok, toegegeven, hiervoor is een klein beetje verbeeldingskracht en heel veel wishful thinking voor nodig, maar die aanhoudende druiligere grijze herfstmaanden maken me toch wat depri. Weg ermee!) is het hoogtijd om de jaarlijkse nieuwjaarsbrief in te zetten.

Graag draag ik een warm hart toe aan allen die het dit jaar om de één of andere reden moeilijk hadden door persoonlijke omstandigheden, blessures of andere zorgen en hoop oprecht dat BCM toch twee keer per week een beetje afleiding kan brengen in een warme en gezellige sfeer. Maar ook aan wie fluitend door het leven fietst (of opleiding fietsenmaker volgt) en zich gewoon sportief komt uitleven wens ik heel veel badmintonplezier in 2024!

Er staat in de tweede helft van het seizoen heel wat te gebeuren. Laat ik beginnen met twee heel belangrijke dagen tijdens het kerstverlof, namelijk 26 december en 2 januari, dan is er GEEN BADMINTON. Helaas is de sporthal gesloten. Maar niet getreurd, er is nog een veel belangrijkere datum, namelijk vrijdag 29 december, op de laatste vrijdag van het jaar is er WEL badminton. Als alternatief voor 26 december voorzien we een alternatieve activiteit: schaatsen in de winterloods te Merelbeke. We spreken af voor de sessie van 20u-21u. Als je mee wil schaatsen, reserveer dan je ticket op voorhand via deze link, want de plaatsen zijn beperkt.

Om het jaar feestelijk in te zetten nodigt het BCM feestcomité (Ine & Maarten H.) jullie uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari aansluitend na de badminton. Het is bovendien een uitstekende gelegenheid om onze ontslagnemende secretaris en ledenbeheerster, Wendy, in de bloemetjes te zetten voor haar jarenlange toewijding en inzet voor de club. (En ik bedoel echt vele jaren en ontelbare uren aan vergaderingen, opvolgingen en administratie, chapeau en dank je!)

En omdat zelfs de besten onder ons nog steeds veel kunnen bijleren en na de zeer geslaagde lessenreeks voor gevorderden van vorig seizoen, gaan we opnieuw een vijftal lessen voorzien in februari (13, 20, 27) en maart (12 en 19), telkens op dinsdag van 20u tot 21u30. Wouter zal ons opnieuw naar een hoger niveau tillen! Inschrijven kan via info@merelbeke.be

Zoals je ziet wordt de lessenreeks onderbroken op dinsdag 5 maart ter gelegenheid van een nieuwe traditie: de foute verkleedavond! Hoe zotter hoe beter, bovendien spelen we die avond 3 rondjes van 10 minuten met willekeurige tegenstanders, uiteraard om hen beter te leren kennen (of gewoon al te herkennen). Sfeer en playlist suggesties zijn altijd welkom bij Maarten via hostemaarten@hotmail.com.

Het is echter niet altijd hilariteit ten top bij BCM want op zondag 21 april is het weer bittere ernst, en kunnen we ontdekken wat al die lessen en trainingen effectief hebben opgebracht op het jaarlijks recreatief BCM Tornooi. De werkgroep tornooi is alvast gestart, maar uiteraard hebben we nog veel helpende handen nodig bij de opstelling van de zaal op zaterdag 20 april, en op de dag zelf. Geef gerust een seintje aan Maarten H. als je mee wil en kan helpen. We hopen in elk geval op een overweldigende deelname van onze eigen leden en zullen uiteraard traditiegetrouw samen gaan eten na het tornooi. Wens je mee te gaan eten, laat maar weten aan de voorzitter.

Zet tenslotte zaterdag 22 juni met stip in je agenda voor de BCM BBQ.

Voilà, dat is het zowat, of nee, ik vergeet nog iets… vanuit een aantal leden is het wilde idee gegroeid om met de hele BCM bende eens een weekend te organiseren volgend seizoen ergens in oktober (of een badminton/hoogtestage als dat beter verkocht geraakt aan het thuisfront 😉). Maar daarover op gepaste tijd meer.

In tussentijd, zie ik jullie terug graag terug, elke dinsdag en vrijdag, op het veld, maar zeker en vast ook na het spelen, voor een rustige babbel, een scherpzinnig grapje, een flauwe woordspeling of één drankje. (Echt, gewoon slechts ééntje, beloofd!)

Getekend, de voorzitter, (in naam van het BCM-Bestuur)

Kalender

 • Dinsdag 26/12/2023 GEEN BADMINTON
 • Vrijdag 29/12/2023 Laatste keer badminton in 2023!
 • Dinsdag 2/1/2024 GEEN BADMINTON
 • Vrijdag 5/1/2024 Eerste keer badminton in 2024!
 • Dinsdag 9/1/2024 Nieuwjaarsreceptie
 • Dinsdag 13/2/2024 Gevorderden lessen
 • Dinsdag 20/2/2024 Gevorderden lessen
 • Dinsdag 27/2/2024 Gevorderden lessen
 • Dinsdag 5/3/2024 Foute avond (suggesties bij Maarten Hoste)
 • Dinsdag 12/3/2024 Gevorderden lessen
 • Dinsdag 19/3/2024 Gevorderden lessen
 • Vrijdag 29/3/2024 GEEN BADMINTON
 • Zaterdag 20/4/2024 Klaarzetten zaal
 • Zondag 21/4/2024 BCM TORNOOI
 • Vrijdag 7/6/2024 GEEN BADMINTON
 • Zaterdag 22/6/2024 BCM BBQ
 • Vrijdag 28/6/2024 GEEN BADMINTON

Dear Badminton Friends,

Now that the days are beginning to lengthen again, winter has set in and we can finally enjoy a beautiful white snowy landscape under bright sunshine (ok, granted, this takes a little bit of imagination and a lot of wishful thinking, but those persistent drizzly gray autumn months are making me feel a little depressed anyway. Away with it!) It’s high time for the annual New Year’s resolution.

I’m happy to extend a warm heart to all those who for one reason or another have struggled this year due to personal circumstances, injuries or other concerns, and I sincerely hope that BCM can bring a little distraction twice a week in a warm and welcoming atmosphere. But also to those who ‘cycle through life whistling’ (all, right, that expression doesn’t translate very well) (or training to be a bicycle mechanic) and just come to enjoy themselves for an athletic workout, I wish lots of fun playing badminton in 2024!

There is a lot going on in the second half of the season. Let me start with two very important days during the Christmas holidays, namely December 26 and January 2, then there is NO BADMINTON. Unfortunately, the gym is closed. But not to worry, there is another much more important date, namely Friday, December 29, on the last Friday of the year there WILL be badminton. As an alternative to December 26, we provide an alternative activity: ice skating in the winter shed (winterloods) in Merelbeke. We meet for the session from 20h-21h. If you want to join us for skating, reserve your ticket in advance via this link, as places are limited.

To start the year festively, the BCM party committee (Ine & Maarten H.) invites you to our annual New Year’s reception on Tuesday, January 9, following badminton. It is also an excellent opportunity to honour our resigning secretary and membership manager, Wendy, for her many years of dedication and commitment to the club. (And I really do mean many years and countless hours of meetings, follow-ups and administration, chapeau and thank you!)

And because even the best among us can still learn a lot, and after the very successful series of advanced lessons last season, we will again provide five lessons in February (13, 20, 27) and March (12 and 19), each Tuesday from 20h to 21h30. Wouter will again take us to the next level! You can register at info@merelbeke.be

As you can see, the lessons will be interrupted on Tuesday, March 5 to celebrate a new tradition: the crazy dress-up night! (ok that sounds bad, let’s just call it the ‘foute avond’) The crazier the better, moreover, we will play 3 rounds of 10 minutes with random opponents that evening, obviously to get to know them better (or just try to recognize them). Atmosphere and playlist suggestions are always welcome from Maarten at hostemaarten@hotmail.com.

However, it’s not always just careless fun at BCM because on Sunday, April 21, we’ll get down to some real business again, and we’ll find out what all those lessons and training sessions have effectively paid off at the annual recreational BCM Tournament. The tournament working group has already started, but of course we still need many helping hands to set up the gym on Saturday, April 20, and on the day itself. Please give Maarten H. a call if you are willing and able to help. We hope for an overwhelming participation of our own members and of course we will have dinner together after the tournament. If you wish to join us for dinner, just let the president know.

Finally, mark Saturday June 22nd in your agenda for the BCM BBQ.

Voilà, that’s about it, or no, I’m forgetting something else… from some members the wild idea has grown to organize a weekend with the whole BCM gang next season sometime in October (or a badminton training stage if that sells better on the home front 😉 ). But more on that in due course.

In the meantime, I look forward to seeing you again, every Tuesday and Friday, on the court, but definitely after play time, for a quiet chat, a sharp joke, a lame pun or one drink. (Really, just one, that’s a promise!)

Signed, the President, (on behalf of the BCM Board)

Calendar

 • Tuesday 26/12/2023 NO BADMINTON
 • Friday 29/12/2023 Last time to play badminton in 2023!
 • Tuesday 2/1/2024 NO BADMINTON
 • Friday 5/1/2024 First time badminton in 2024!
 • Tuesday 9/1/2024 New year’s reception
 • Tuesday 13/2/2024 Advanced classes
 • Tuesday 20/2/2024 Advanced classes
 • Tuesday 27/2/2024 Advanced classes
 • Tuesday 5/3/2024 Error night (suggestions from Maarten Hoste)
 • Tuesday 12/3/2024 Advanced classes
 • Tuesday 19/3/2024 Advanced classes
 • Friday 29/3/2024 NO BADMINTON
 • Saturday 20/4/2024 Room preparation
 • Sunday 21/4/2024 BCM TORNOOI
 • Friday 7/6/2024 NO BADMINTON
 • Saturday 22/6/2024 BCM BBQ
 • Friday 28/6/2024 NO BADMINTON